Unbending Notes

让你猜猜我在北京的家里有多少药品相关的书

sz1961sy 发表于 2021/12/19 22:03:00 阅读全文() | 回复(0) | 引用通告() | 编辑

让你猜猜我在北京的家里有多少药品相关的书
       今天,2021年12月19日,自己又整理北京的家里的书堆,发现这8年来,为了写药品有关报道而购买的书,买了快1000本相关的书了。包括:
       各种药品使用指南
        药事服务
        药理学
        中药注射剂相关
        药物不良反应及药物流行病学
         中华人民共和国药典
        兽医药理学和兽药典
       真的没有想到,我在北京的家里、同药品相书藏书就有这么多了。
      

        沈阳(退休媒体人,老兽医)
        2021年12月19日22时02分写于北京家中

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
  收藏此页到365Key